Ảnh bìa Quy Hoạch Đô Thị

Cộng tác ảnh với tạp chí chuyên đề của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam từ 03/2011

Tạp chí Quy hoạch Đô thị – số 10 (2012)
ashui.com/mag/vupda/tap-chi-quy-hoach-do-thi/6819-tap-chi-quy-hoach-do-thi-so-10-2012.html
media_quyhoachdothi_102012

Tạp chí Quy hoạch Đô thị – số 09 (2012)
http://ashui.com/mag/vupda/tap-chi-quy-hoach-do-thi/6446-tap-chi-quy-hoach-do-thi-so-09-2012.html
media_quyhoachdothi_092012

Tạp chí Quy hoạch Đô thị – số 03 (2011)
http://ashui.com/mag/vupda/tap-chi-quy-hoach-do-thi/4092-tap-chi-quy-hoach-do-thi-so-03-2011.html
media_quyhoachdothi_032011

No Comments Yet.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *