Cảm ơn những hình ảnh đẹp, ấn tượng của Nguyễn Thế Dương về đất nước Việt Nam trong bộ phim “Bốn quốc gia Một điểm đến – 4CODE“.
Special thanks to Nguyen The DUONG for beautiful images and videos of Vietnam used in the film “4CODE – Four Countries One Destination”.

Bộ VH, TT & DL / Ministry of Culture, Sport and Tourism of Vietnam, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao & Du lịch / Centre of Film, Sport &Tourism (September 2011)